Zoo siab txais tos koj nkag tuaj rau hauv Fresno Qhov Qhoos Kas Saib Hluav Taws Xob (Energy), uas peb yuav qhia kom koj txo tau koj qhov nqi hluav taws xob kom qis thiab kom txhawb tau txoj kev lag luam.Lwm yam tshiab