Kev soj ntsuam yog dabtsi?

Kev soj ntsuam yog ib tus txheej txheem los sib sasu thiab txheeb xyuas cov ntsiab lus hais txog kev tsim fais fab thiab kev siv dej ntawm cov luag haujlwm los teev cov hauv kev kom siv tau zoo dua ntxiv, taug tau cov kev txawv txav ntawm kev siv dej mus ib ntus, thiab muab siv piv txwv rau lwm cov vaj tse uas zoo sib xws thoob lub tebchaws.

Vim li cas kuv thiaj li yuav tsum soj ntsuam kuv cov tuam tsev?

Muab hais luv luv, txoj kev soj ntsuam yuav pab koj los teev cov hauv kev los txo kev siv fais fab t thiab dej (thiab nrog rau cov nuj nqis siv) tiamsis ho yuav pab koj teem ib co homphiaj kom muaj kev txhim kho ntxiv.

Thiab kev soj ntsuam yuav pab cov tswv vaj tse hauv California ua raws seem li Tsab Cai Assembly Bill 1103 thiab Tsab Cai Assembly Bill 531, uas yuav tsum kom cov tswv vaj tse ua lag luam los qhia tawm txog lub tsev txoj kev siv fais fab rau txhua tus neeg uas yuav yuav lub tsev ntawv kom lawv paub txog, rau cov neeg xauj tsev tas nrho lub tsev ntawd, los yog cov chaw txais nyiaj uas yuav muab nyiaj pab them rau tas nrho lub tsev ntawd. Cov tswv tsev yuav tsum tau pib qhia tawm raws li daim ntawv teem caij nram qab no:

Lub Tsev Loj Me Li Cas Hnub Tim Tau Ua Raws Seem Li Hais
50,000 sq. ft. Lub Xya Hli Ntuj Tim 1, 2013
10,000 sq. ft. Lub Ib Hlis Ntuj Tim 1, 2014
5,000 sq. ft. Lub Xya Hli Ntuj Tim 1, 2014

Yog xav paub ntxiv txog cov cai AB 1103, AB 531, thiab cov kev tswj cai, nco ntsoov mus saib California Energy Commission daim nplooj ntawv muab kev pab cuam li niaj zaus. Ntawd koj yuav pom cov ntawm uas yuav tsum muab tshaj tawm, cov lus teb rau cov lus nug uas nug heev dua, thiab ib phau ntawv taw qhia txog kev siv fais fab.

Kuv yuav soj ntsuam kuv cov tuam tsev?

Lub Koomhaum Nom Tswv Tiv Thaiv Nroj Ntsuag Ib Cheeb Tsam (Environmental Protection Agency) muab ib tus twj yooj yim, zoo siv, hu ua ENERGY STAR Portfolio Manager, los pab cov tswv tsev los taug cov kev siv fais fab thiab dej, tsim ib co kev ntsuas cov fais fab uas siv los ntawm fuab cua, thiab, rau tej hom vaj tse, mus muab cov qhab nia siv fais faib los.

Kuv yuav pib tau li cas los siv ENERGY STAR Portfolio Manager?

Thawj kauj ruam nyob rau ntawm tus txheej txheem soj ntsuam yog txoj kev sib sau cov ntsiab lus. Siv daim ntawv teev cov ntsiab lus los teev meej thiab sib sau cov ntsiab lus los mus soj ntsuam koj lub tuam tsev. Thaum uas koj sib sau cov ntsiab lus tas, luam tawm phau ntawv pab taw qhia kev pab thiab mus saib daim yas duab cob qhia mus saib cov kev taw qhia ib kauj ruam zuj zus los siv tus twj ENERGY STAR Portfolio Manager.

PG&E yuav pab kuv li cas nrog txoj kev soj ntsuam kuv cov tuam tsev?

Tus twj ENERGY STAR Portfolio Manager yuav tsum koj cov tswv vaj tse tso cov ntsiab lus rau hauv lub cav kuaj fais fab. PG&E Txoj Kev Pab Soj Ntsuam (Automated Benchmarking Service) tso cai rau PG&E los cia li muab cov ntsiab lus ntawm kev siv fais fab rau yav tom ntej tso ncaj qha rau hauv tus twj ENERGY STAR Portfolio Manager tiamsis cov kev siv fais fab yav tag los yeej muaj nyob rau ntawv tib yam thiab.

Yoj koj xav pib siv Txoj Kev Pab Soj Ntsuam, ua raws li peb kauj ruam yooj yim ntawm no:

  1. Sib sau cov lej Pab Cuam ID rau txhua lub cav kuaj uas koj xav teev npe rau hauv
  2. Yog tias koj tsis yog ib tug neeg muaj cai sawv cev ntawm tus tsev tsev, muab daim ntawv Tso Cai Tshaj Tam Ntsiab Lus ua kom tiav thiab and fax it to (415) 973-8494
  3. Siv Phau Ntawv Taw Qhia Tias Ua Li Cas los saib cov lus taw qhia siv tus twj ENERGY STAR Portfolio Manager thiab tso cai rau Txoj Kev Pab Soj Ntsuam muab cov ntsiab lus tso rau tuaj rau hauv

Ntxiv rau txoj kev muab Txoj Kev Pab Soj Ntsuam, PG&E ho mua ib co kev kawm qhia kev soj ntsuam rau koj thiab ib qho kev kawm hauv Internet los pab cov tswv tsev los soj ntsuam lawv cov tuam tsev.

Kuv ua ua li cas thaum uas kuv tau soj ntsuam kuv cov tuam tsev tag lawm?

Thaum uas koj soj ntsuam koj cov tuam tsev tag lawm koj pib txheeb xyuas cov ntsiab lus los pab teev cov hauv kev txhuag fais fab thiab dej tau lawm. Muaj ib co hauv kev yuav tham txog cov kev pab cuam uas tsis tau them nqi los yog tus nqi them tsawg los ntawm PG&E los. Muab daim ntawv nug lus ua kom tiav los txiav txim saib tej zaum koj yuav tsim nyog muaj npe rau qhov kev pab cuam twg. Rau cov hauv kev uas tsis muaj nyob rau ntawm ib txoj kev pab, tej zaum koj yuav xav tshawb xyuas txog cov kev thim nyiaj thiab cov kev xaiv txog nyiaj txiag los coj koj qhov haujlwm thaum pib tawm tswv yim mus txog thaum ua tiav tsheej. Nco ntsoov sib tawm tswv yim nrog ib tug kws ua ntej koj ua tej haujlwm twg kom txoj kev siv fais fab tau zoo dua ntxiv tuaj.