Thawj kauj ruam rau ib lub lag luam twg uas xam tau kev siv fais fab zoo dua tuaj yog yuav los muaj ib qho kev soj ntsuam tias tamsim no zoo li cas.  Muaj moo, PG&E ua tau ib qho kev soj ntsuam rau koj lub tuam tsev uas tsis raug nqi los pab teev cov chaw uas koj yuav tau siv fais fab kom zoo dua tuaj ntxiv thiab txuag tau nyiaj rau koj lub lag luam.

Puas zoo heev thiab, los tsis zoo?  Tsheem tshuav ntxiv thiab.

Lub koomhaum Economic Development Corporation uas muab kev pab cuam rau Fresno County yog ua khub sib koom nrog rau PG&E los muab ib daim ntawv pab them tus nuj nqis rau cov kev pab cuam lag luam nram qab no rau cov lag luam me thiab cov lag luam nrab hauv Fresno County uas tau teev npe rau cov soj ntsum los ntawm PG&E los.  Vim li cas koj thiaj li tsis koom nrog rau txoj hauv kev zoo heev npaum li no?

Tiv Tauj


Business Info

Koj Tus Lej Nkag Rau Hauv


Lub Lag Luam Loj Me Li Cas* (khij ib qho):


Me/nrab
Loj
Kuv tsis paub meej

*Thov ceeb toom: ib lub lag luam twg uas tau txais ib qho kev soj ntsuam uas tsis tau them nyiaj los ntawm PG&E los. Tiamsis, rau lub luag haujlwm ntawm qhov kev pab tshwj xeem ntawm no, ib lub lag luam me/nrab yog txhais tau hais tias yog ib lub lag luam uas cov cav kuaj fais faib yuav tsum kuaj muaj tshaj li ntawm 200 kW rau ob lub hlis sib law liag ntawm lub caij 12 lub hlis dhau yav tag los. Koj tus neeg sawv cev rau PG&E yuav pab koj los txiav txim hais tias saib koj puas tsim nyog muaj npe txais ib daim ntawv pab them nyiaj lub lag luam.


Yog koj xa qhov kev thov no tuaj, koj teev meej hais tias koj tso cai los thov sawv cev ntawm lub chaw ua haujlwm uas tau muab tso rau hauv thiab koj lub chaw ua haujlwm tsis tau thov ib qho kev soj ntsuam fais fab los ntawm PG&E los rau tib lub tuam tsev peb lub xyoo yav dhau tag los. Koj pom zoo hais tias koj yuav tsis muab cov ntawm pab them nyiaj sib faib rau lwm tus, muab luam tawm, muab tsim dua tshiab, muab luam, muab hloov, muab kho txawv, muab xauj, muab muag, muab yais tawm los yog faj cov ua tau txais, uas yog hlo daim ntawv los yog ib feem, txhua txhia txoj kev uas xam tau tibsi.

Kuv pom zoo
Tom ntej

Asian Business Institute and Resource Center (ABIRC)

Lub luag haujlwm ntawm ABIRC yog los muab kev pab rau cov Lag Luam Rau Cov Neeg Feem Tsawg (Minority Business Enterprises (MBEs) thoob lub Xeev California kom lawv tau ntaub ntawv thoob tebchaws hais tias lawv yog lub chaw muag khoom tau zoo, thiab tsim kom tau ib tsoom zej zos kom muaj noj muaj haus los ntawm kev tsim hauv kev muaj chaw txais nyiaj thiab cov chaw ua laj ua kam, kev kho mob nkeeg, nom tswv thiab kev cob qhia kawm uas xav kom muaj ntau hom lub chaw muaj khoom. Yog tias yuav los xaiv qhov no, lub lag luam me twg uas yuav los siv cov kev pab tswv yim uas tsis tau them nqi nrog rau ib co neeg muab tswv yim ntawm ABIRC uas yuav pab ua ntaub ntawv tau nrog rau lub xeev los yog nom tswv loj thiab yuav los luj cov tswv yim ua lag luam los pab kom cov lag luam txawj sib tw thiab sib hais txog tej kev cog lus rau cov hauv kev los mus ua lag luam.

Baker, Manock & Jensen, PC Attorneys at Law

Baker, Manock & Jensen, PC yog ib lub chaw ua lag luam uas pab cov chaw lag luam ntau hom tsis hais loj los me txog tej kev xav tau ntawm txoj kev cai lij choj rau cov tswv lag luam thiab cov thawj tswj kev lag luam. Lub chaw lag luam muaj npe thoob California yog los ntawm lawv txoj kev txawj txog ntau hom kev ua lag luam xws li kev tsim qoob looj, kev txheeb tsim khoom noj haus, thiab los pab tswj cov kev cai lij choj txog dej mus rau se lag luam thiab kev npaj tsim lag luam. Yog tias yuav los xaiv qhov no, koj yuav los siv cov kev pab tswv yim uas tsis tau them nqi nrog rau ib co neeg muab tswv yim ntawm Baker, Manock & Jensen cov kws lij choj uas muaj txuj xoo los sib tham txog ntau hom teeb meem lij choj tsis hais kev cai lij choj txog kev ua haujlwm, kev tswj nyiaj qab nas thiab nyiaj txiag thiab kev tiv thaiv txoj kev ua haujlwm.

Central Valley SCORE – Cov kws muab tswv yim rau Tebchaws Asmeskas Cov Lag Luam Me

Central Valley SCORE muab kev rau siab los mus tsim tsa, ua kom loj hlob thiab kom muaj kev tshaj lij rau cov lag luam me. Cov neeg ua haujlwm pub dawb los yog cov tswv lag luam uas so haujlwm lawm, cov thawj tswj lag luam thiab cov thawj coj tub rog uas sib qhia lawv txoj kev txawj ntse thiab kev kawm tau los rau hauv lub lag luam. Yog tias yuav los xaiv qhov no, Central Valley SCORE yuav tsis kom koj them tus nqi teev npe rau lawv qhov kev kawm "Kuv Txoj Kev Npaj Lag Luam," uas yog tsim los pab koj taug tus txheej txheem sau koj daim kev npaj ua lag luam. Koj yuav kawm hais tias tej yam lus ntxawg yog tej yam tseem ceeb heev li, uas yog tej feem ntawm koj daim ntawv npaj kev ua lag luam kom koj tau kiag los yog poob koj txoj kev thov nyiaj los pab koj lub lag luam ntawm cov neeg txais nyiaj, thiab yuav muab koj cov kev tshaj txog koj lub lag luam thiab cov kev khiav lag luam kom zob kom zuag dua.

JP Marketing

Xub tsim los thaum 1994, JP Marketing yog ib lub chaw haujlwm uas muaj siab los pab tsev neeg cov lag luam kom muaj kev tshaj lij. Lawv cov neeg khiav haujlwm yuav pab tau koj txog tej yam xws li tshim kom muaj koob nto pe, tsim tsa kom muaj lub vas sab, thiab kev muab khoom tawm mus. Yog tias yuav los xaiv qhov no, koj yuav los siv txoj kev txheeb xyuas kev tsim koob rau lub lag luam yam uas tsis tau them nqi uas yuav los saib xyuas saib koj lub lag luam lub koob nyob qhov twg lawm, kev sib tw lag luam zoo li cas, koj lub lag luam lub koob yav tom ntej th iab teev tej qhov chaw uas yuav tau txhim kho, los yog ib qho kev txheeb xyuas saib koj lub lag luam nyob rau hauv Internet yog nyob li cas lawm - qhov ntxawg yog thaum uas neeg tshawb hauv Internet puas tshwm nyob rau hauv li cas - thiab pab muab tswv yim kom muaj neeg coob paub txog koj cov khoom thiab kev pab cuam.

Sol Development Associates, LLC

Sol Development Associates, LLC ua haujlwm nyob rau hauv ib txoj kev dav heev los mus npaj thiab tsim tsa cov kev pab cuam los mus siv rau cov kev xav tau ntawm cov lag luam hauv Nrab Xeev California, cov tswv av thiab cov neeg tsim vaj tse. Sol pab muab tswv yim rau ntau hom neeg uas tau txais kev pab rau cov haujlwm xws li kev siv fais fab, vaj tse, ua lag luam loj, kev ua lag tsim khoom, tuam chaw khiav haujlwm, kev ua liaj ua teb noj thiab lwm txoj hauv kev tsim tsam kom loj hlob tuaj. Yog tias yuav los xaiv qhov no, koj yuav los siv txoj kev muab tswv yim pab uas yog yam tsis them nqi ua ntej nrog rau ib tug neeg khiav haujlwm ntawm Sol los mus tham txog cov teeb meem tsim tsa kom loj hlob tsis hais kev ua ntaub ntawv ua tswv av thiab kev txheeb ntawv ua tswv av.

Wiebe Hinton Hambalek, LLP

Peb pab tib neeg khwv kom tau nyiaj thiab peb lawv muab khaws cia. Peb qho kev pab tshwj xeeb rau cov lag luam uas tuav ze tsis pub tawm sab nraud, peb muab kev pab tswv yim dav fo thiab kev txheeb tswj nyiaj txiag pab. Txawm tias koj yuav xav ua kom koj cov nyiaj tso peev loj hlob kom tau ka nplai ntxiv los, koj yuav tau muaj kev taw qhia los ntawm tus txheej txheem kev npaj txog nyiaj txiag thiab kev them se. Daim ntawv phaj tshab no siv tau los txais ib qho kev pab tswv yim nrog rau peb cov kws txawj pab tswv yim uas yog pub dawb.


Sau cuav Ua tsaug rau koj lub sijhawm koj mus zwm npe rau ib qho kev soj ntsuam ua zog. Thov xa koj cov ntaub ntawv, ua tsaug!