Pib Tau! Nrhiav nyiaj txiag los pab kom ua tau koj cov nqi hluav taws xob pheej yig.

Qhov Kev Pab CaliforniaFIRST


Qhov CaliforniaFIRST no yog ib qho kev pab rau cov tswv lag luam thiab cov tswv uas muaj vaj tsev ntau xauj los pab kho kom lawv cov chaw txuag tau hluav taws xob. Qhov qhoos kas no siv qhov kev pab vaj tse hu ua Property Assessed Clean Energy (PACE) pab them rau cov nqi kho tsev no. Cov tswv cuab ntawm cov vaj tse no nrog rau cov tswv txais nyiaj uas lawv xaiv mam los siv sijhawm them cov nqi kho tsev no raws li kev soj ntsuam los ntawm daim nqi se. Vim daim nqi se yuav nyob nrog lub tsev, qhov nqi no yuav hloov nrog lub tsev mus rau tus tswv tshiab thiab yog muab lub tsev muag. Qhov qhoos kas no tsuas yog siv los ua kom txuag tau hluav taws xob, coj los kho cov khoom siv hluav taws xob, thiab kho cov khoom uas kom txuag tau dej xwb.
Cov cheeb tsam uas muaj cai txais:
Cov Zos Clovis, Firebaugh, Fowler, Fresno, Huron, Kerman, Kingsburg, Orange Cove, Reedley, San Joaquin, Sanger, Selma, thiab cov zos uas tsis tau koom nyob rau hauv Nroog Fresno County

Qhov Kev Txais Nyiaj hu ua Figtree PACE rau cov neeg ua lag luam


Cov nyiaj neeg keev txais thiab qiv mas yog cov lawv saib yus qhov qhab nias (credit) thiab yus qhov nyiaj khwv tau los, qhov Kev Txais Nyiaj Figtree PACE no ces tsuas saib seb koj lub tsev muaj nqis npaum cas xwb. Qhov Kev Txais Nyiaj Figtree PACE no tsuas yog them tib tug nqis thiab tsis tas muab nyiaj nraus li. Kev laij qhov nqi them rov qab ces yuav them raws kev soj ntsuam los ntawm koj daim nqi se. Yog koj muag koj qhov chaw, qhov nqi no los kuj yuav muab mus rau tus tswv tshiab tib si thiab. Qhov Kev Txais Nyiaj Figtree PACE no yuav pab tau cov tswv cuab ntawm cov vaj tse hauv nroog no mus txais tau nyiaj los pab kho lawv tej tsev kom txuag tau hluav taws xob thiab kho lawv tej khoom kom txo tau cov nqi dej. Qhov koj yuav txais tau ntau thiab tsawg ntawd nyob ntawm seb koj lub tsev muaj nqis npaum cas thiab koj yuav tsis tau nraus ib qho nyiaj thiab tsis kuaj koj qhab nias li. Koj yuav ua xyoo them cov nyiaj koj txais no rov qab kom txog li 20 xyoo thiab yuav muab hloov mus rau tus tswv tshiab thaum muab lub tsev muag los sis hloov npe lawm.
Hu Tau Rau Peb
Website 1 (877) 577-7373
Cov cheeb tsam uas muaj cai txais:
Cov Zos Clovis, Fresno, Kerman, thiab Sanger

Qhov Qhoos Kas Pab Hluav Taws Xob Rau Cov Nyob Ntug Zos


Qhov Qhoos Kas Pab Hluav Taws Xob Rau Cov Nyob Ntug Zos (REAP) yog qhov qhoos kas pab nyiaj rau cov neeg ua liaj ua teb thiab cov lag luam me uas nyob ntug zos tau yuav, tau tauj, thiab tau siv cov hluav taws xob los ntawm cov chaw kho dua tshiab; ua kom txuag tau hluav taws xob rau cov vaj tse uas nyob tuaj ntug zos; siv cov twj tshiab uas los txuag hluav taws xob; thiab koom nrog rau tej kev tshawb xyuas, kev tsim hluav taws xob tshiab, thiab kev kawm ntau yam. Qhov qhoos kas REAP no muab kev pab rau cov lag luam thiab cov neeg ua liaj teb li ntawm 25% rau lawv cov nqi thiab rau cov khoom kho tshiab uas coj mus dhos rau lawv qhov chaw kom txuag tau nqi hluav taws xob, nqus tau zoo thiab txuag tau cov nqi hluav taws xob zoo. Qhov siab kawg uas txais tau los ntawm qhov qhoos kas REAP no yog $25 plhom/lab tauj ib qho. Qhov tsawg kawg yog $5,000 nce mus txog 75 feem pua ntawm tag nrho cov nqi uas qhov qhoos kas REAP no kam txais rau koj. Cov neeg muaj cai txais tau: Cov lag luag me nyob deb zos – “deb zos” txhais tias cov lag luam uas tsis nyob hauv ib lub zos uas muaj neeg coob tshaj 50,000 leej rov sauv. “Me” txhais los ntawm qhov chaw saib kev lag luam me “Small Business Administration” uas nyob ntawm seb yog hom lag luam dabtsi – feem ntau yog cov lag luam muaj neeg ua hauj lwm tsawg tshaj 500 leej thiab tau nyiaj tsawg tshaj $7 plhom/lab. Cov neeg ua liaj ua teb – cov neeg los sis cov lag luam uas tau nyiaj los tsawg kawg 50% ntawm nws daim liaj teb. (Qhov “me” thiab “deb zos” uas hais los saum no tsis muaj kev cuam tshuam rau kev ua liaj teb.) Cov koom haum pab dawb (nonprofits) thiab lwm yam kev pab dawb rau neeg zej zog tsis muaj cai txais tau.
Hu Tau Rau Peb
Website (530) 792-5811 Phil Brown, Energy Coordinator phil.brown@ca.usda.gov
Cov cheeb tsam uas muaj cai txais:
Coalinga, Firebaugh, Fowler, Huron, Kerman, Kingsburg, Mendota, Orange Cove, Parlier, Reedley, San Joaquin, Sanger, Selma, thiab cov zos uas tsis tau koom nyob rau hauv Nroog Fresno County

Qhov Qhoos Kas Pab Kho Cov Tsev Qub Kom Txuag Tau Hluav Taws Xob


Qhov Qhoos Kas Pab Kho Cov Tsev Qub Kom Txuag Tau Hluav Taws Xob, los sis qhov kev txais nyiaj hu ua On-Bill Financing (OBF), yuav pab tau koj kho koj qhov chaw kom zoo tsis tas yuav poob nyiaj ntau. Tuam Txhab PG&E yuav pab them rau qhov kev txhim kho no, thiab yuav them koj qhov nyiaj koj txais – tsis pub – muaj paj – rau koj daim nqi them txhua hli. Cov nyiaj txais los no yuav tsum siv los them rau qhov khoom thiab nruab qhov khoom uas yuav txuag tau kuv cov koj txos tau cov nqi hluav taws xob. Koj mus ntiav ib tug neeg tuaj nruab los sis koj nruab koj. Tuam Txhab PG&E yuav tuaj kuaj koj qhov chaw ua ntej yuav muab cov khoom qub tshem tawm thiab yuav kuaj tom qab nruab qhov khoom tshiab tag. Qhov nqi thiab sijhawm them qhov nyiaj koj txais no nyob ntawm seb koj txuag tau nyiaj npaum cas los ntawm cov khoom tshiab koj yuav xwb. Cov tswv lag luam muaj cais txais tau thaj tsam li ntawm $5,000 txog $100,000, uas yog ua 60 lub hlis them.
Hu Tau Rau Peb
Website | 1 (800) 468-4743
Cov cheeb tsam uas muaj cai txais:
Xam tag nrho cov nroog nyob Fresno Cheeb Tsam