Pib Tau! Tshawb thiab nrhiav cov nyiaj pab los hauv PG&E los.

+ -

COV KEV LAG LUAM UA KHOOM HNYAV

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
LA02 Paib Qhia Tawm, uas yog cov CFL $15/ib daig pab
LA01 Paib Qhia Tawm, uas caws tag lawm $27/ib daig pab
L31 Cov Teev Caws Tau $15/time clock
L36 Cov Caws Teeb Nraum Zoov (Photocells) $10/photocell
L1038 Cov Teeb Ob Peb Lub Uake < 150 Watts $10/sensor
L1037 Cov Teeb Ob Peb Lub Uake ≥ 150 Watts $15/sensor
L860 Cov Lo Phab Ntsa-Saum Ceiling Tej ≥ 500 Watts $50/sensor
L859 Cov Lo Phab Ntsa-Saum Ceiling Tej < 500 Watts $35/sensor
L82 Cov Nta Teeb Ntawm Phab Ntsa (Hauv Lub Thawv) $5/sensor
L20 Cov teeb 8-ft $20.00/ tshem ib lub teeb
L19 Cov teeb 4-ft $8.00/ tshem ib lub teeb
L18 Cov teeb 3-ft $6.00/ tshem ib lub teeb
L17 Cov teeb 2-ft $6.00/ tshem ib lub teeb
L863 Cov Teeb T8 Mus Rau 4-ft 25 Watt $1/lamp
L730 Cov Teeb T8 Mus Rau 4-ft 28 Watt $0.50/lamp
L1020 Cov teeb 8-ft $9.00/nruab ib lub teeb
L1019 Cov teeb 4-ft $5.50/nruab ib lub teeb
L1018 Cov teeb 3-ft $5.50/nruab ib lub teeb
L1017 Cov teeb 2-ft $4.50/nruab ib lub teeb
L733 Cov teeb ntawm taw ntaiv, plawv kev, nkas las $15/fixture
L1007 Cov Teeb ≤ 70 Watt $5/fixture
L1011 Cov Teeb ≤ 100 Watt $10/fixture
L0268 Cov Teeb ≤ 125 Watt $10/fixture
L1012 Cov Teeb ≤ 175 Watt $15/fixture
L1027 Cov Teeb ≤ 250 Watt $15/fixture
L1028 Cov Teeb ≤ 750 Watt $20/fixture
L0269 Cov Teeb ≤ 70 Watt $5/fixture
L1008 Cov Teeb ≤ 125 Watt $10/fixture
L1029 Cov Teeb ≤ 175 Watt $10/fixture
L1030 ≤ 250 Watt $10/fixture
L1009 Cov Teeb ≤ 750 Watt (Tier 2) $15/fixture
L1010 Cov Teeb ≤ 600 Watt (Tier 1) $20/fixture
L1023 Cov Teeb ≤ 70 Watt $25/fixture
L1024 Cov Teeb ≤ 120 Watt $50/fixture
L1025 Cov Teeb ≤ 180 Watt $60/fixture
L1026 Cov Teeb ≤ 360 Watt (Tier 2) $50/fixture
L0270 Cov Teeb ≤ 250 Watt (Tier 1) $90/fixture
L1031 ≤ 64 Watt $10/fixture
L1032 ≤ 128 Watt $25/fixture
L1033 ≤ 192 Watt $45/fixture
L1034 245 – 360 Watt (Tier 2) $45/fixture
L1035 ≤ 244 Watt (Tier 1) $75/fixture
L1036 ≤ 600 Watt $100/fixture
LA00 ≤ 70 Watt $10/fixture
L962 ≤ 70 Watt $15/fixture
L1021 ≤ 128 Watt $20/fixture
L1022 ≤ 192 Watt $25/fixture
L1013 ≤ 360 Watt (Tier 2) $35/fixture
L1014 ≤ 244 Watt (Tier 1) $60/fixture
B07 Cov Xaim Ncig Qhov Rai $1.35/sq. ft.
B36 Cov Rwb Ntsaws Phab Ntsa $0.50/sq. ft.
R86 Lub Tswj Lub Tub Tso Khoom $100/controller
H182 Hloov Cov Cav Fais Fab Khiav Tau Qeeb thiab Ceev (VSM) CZ $50/unit
H148 Lub Pob Cais Fais Fab (VFD) rau lub cua HVAC $80/hp
H131 Lub Cua Txias (PTAC) thiab Lub Cua Kub (PTHP) $100.00/ib lub
H730 Cov Cua Kub Nkev Tshuab Tau 96% AFUE los sis siab dua uas muaj lub cav fais fab VSM CZ $300.00/ib lub
H732 Cov Cua Kub Nkev Tshuab Tau 94%–95.9% AFUE uas muaj lub cav fais fab VSM CZ $200.00/ib lub
H729 Cov Cua Kub Nkev Tshuab Tau 96% AFUE or greater $250.00/ib lub
H731 Cov Cua Kub Nkev Tshuab Tau 94%–95.9% AFUE $150.00/ib lub
F167 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (ntau tshaj 1500 lbs/ib hnub) $500.00/ib lub
F166 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (1001–1500 lbs/ib hnub) $400.00/ib lub
F165 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (501–1000 lbs/ib hnub) $250.00/ib lub
F164 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (401-500 lbs/ib hnub) $150.00/ib lub
F163 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (301-400 lbs/ib hnub) $150.00/ib lub
F162 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (201-300 lbs/ib hnub) $100.00/ib lub
F161 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (101-200 lbs/ib hnb) $100.00/ib lub
F160 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (ntau tshaj 1500 lbs/ ib hnub) $250.00/ib lub
F159 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (1001–1500 lbs/ ib hnub) $200.00/ib lub
F158 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (501–1000 lbs/ ib hnub) $125.00/ib lub
F157 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (401–500 lbs/ ib hnub) $75.00/ib lub
F156 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (301–400 lbs/ ib hnub) $75.00/ib lub
F155 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (201–300 lbs/ ib hnub) $50.00/ib lub
F154 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (101–200 lbs/ib hnub) $50.00/ib lub
L65 Lub Caws Uas Muaj Lub Suab Nrov $15/sensor
M03 Cov Computer Nruab Uake Tswj Los Tib Qho Chaw $15/desktop computer
H18 Cov Thawv Qhwv Muaj 2”, Qhov Kub Nyob Siab (170° F–200° F) $4/sq. ft.
H13 Cov Thawv Qhwv Muaj 2”, Qhov Kub Nyob Qis (120° F–170° F) $3/sq. ft.
H114 Cov Thawv Qhwv Muaj 1”, Qhov Kub Nyob Siab (170° F–200° F) $3/sq. ft.
H115 Cov Thawv Qhwv Muaj 1”, Qhov Kub Nyob Qis (120° F–170° F) $2/sq. ft.
H202 Cov Industrial High Pressure Steam Traps (Siab tshaj 5 PSIG) $290/unit
H201 Cov Industrial Low Pressure Steam Traps (15 PSIG & qis tshaj) $100/unit
H221 Cov Commercial Steam Traps – Lub twg los tau $50/unit
H113 Taub Ntshawb Dej Kub Loj Rau Lub Tshuab Cua Mus Los $0.25/MBtu/h
H112 Taub Ntshawb Dej Kub Me Rau Lub Tshuab Cua Mus Los $0.25/MBtu/h
H111 Taub Rhaub Dej Me Rau Lub Tshuab Cua Mus Los $0.25/MBtu/h
H16 Lub Taub Dej Kub Dhos Ncaj Qha Rau $2/MBtu/h
H11 Kev Rhaub Ua Kom Dej Kub $2/MBtu/h
H15 Kev Ntshawb Kom Dej Kub $2/MBtu/h
H154 Taub Dej Kub Fais Fab $30/unit
H728 Cov rwb ntsaws saum nthab/sab tsev sauv $0.15/sq. ft.
H109 2" Pipe Insulation; (< Low Pressure 15 PSIG) Steam (200–250° F) $4.00/ linear foot
H108 1” Pipe Insulation; (< Low Pressure 15 PSIG) Steam (200–250° F) $3.00/ linear foot
H107 2” Pipe Insulation; Hot Water (120–200° F) $3.00/ linear foot
H106 1” Pipe Insulation; HotWater (120–200° F) $2.00/ linear foot
+ -

COV TEEB

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
LA02 Paib Qhia Tawm, uas yog cov CFL $15/ib daig pab
LA01 Paib Qhia Tawm, uas caws tag lawm $27/ib daig pab
L31 Cov Teev Caws Tau $15/time clock
L36 Cov Caws Teeb Nraum Zoov (Photocells) $10/photocell
L1038 Cov Teeb Ob Peb Lub Uake < 150 Watts $10/sensor
L1037 Cov Teeb Ob Peb Lub Uake ≥ 150 Watts $15/sensor
L860 Cov Lo Phab Ntsa-Saum Ceiling Tej ≥ 500 Watts $50/sensor
L859 Cov Lo Phab Ntsa-Saum Ceiling Tej < 500 Watts $35/sensor
L82 Cov Nta Teeb Ntawm Phab Ntsa (Hauv Lub Thawv) $5/sensor
L1006 ≤ 15 Watt $30/ib lub
L1016 Cov Teeb Hlau Tsom Cig Ncaj Qha ≤ 39 Watt $45/ib lub
L1005 Cov Teeb Ntswj Rau (CFL), muaj 14 – 28 Watts $4/lamp
L984 Cov Teeb Cais Fais Fab CMH PAR uas ≤ 25 $17.50/ib lub
L1015 Cov Teeb Tsis Tau Sub 2 – 8 Watt $4.00/ib lub
L20 Cov teeb 8-ft $20.00/ tshem ib lub teeb
L19 Cov teeb 4-ft $8.00/ tshem ib lub teeb
L18 Cov teeb 3-ft $6.00/ tshem ib lub teeb
L17 Cov teeb 2-ft $6.00/ tshem ib lub teeb
L863 Cov Teeb T8 Mus Rau 4-ft 25 Watt $1/lamp
L730 Cov Teeb T8 Mus Rau 4-ft 28 Watt $0.50/lamp
L1020 Cov teeb 8-ft $9.00/nruab ib lub teeb
L1019 Cov teeb 4-ft $5.50/nruab ib lub teeb
L1018 Cov teeb 3-ft $5.50/nruab ib lub teeb
L1017 Cov teeb 2-ft $4.50/nruab ib lub teeb
L733 Cov teeb ntawm taw ntaiv, plawv kev, nkas las $15/fixture
L1007 Cov Teeb ≤ 70 Watt $5/fixture
L1011 Cov Teeb ≤ 100 Watt $10/fixture
L0268 Cov Teeb ≤ 125 Watt $10/fixture
L1012 Cov Teeb ≤ 175 Watt $15/fixture
L1027 Cov Teeb ≤ 250 Watt $15/fixture
L1028 Cov Teeb ≤ 750 Watt $20/fixture
L0269 Cov Teeb ≤ 70 Watt $5/fixture
L1008 Cov Teeb ≤ 125 Watt $10/fixture
L1029 Cov Teeb ≤ 175 Watt $10/fixture
L1030 ≤ 250 Watt $10/fixture
L1009 Cov Teeb ≤ 750 Watt (Tier 2) $15/fixture
L1010 Cov Teeb ≤ 600 Watt (Tier 1) $20/fixture
L0262 Cov Teeb ≤ 70 Watt $25/fixture
L0263 Cov Teeb ≤ 100 Watt $35/fixture
L0264 Cov Teeb ≤ 120 Watt $40/fixture
L0267 Cov Teeb ≤ 180 Watt $40/fixture
L0265 Cov Teeb ≤ 250 Watt $90/fixture
L1023 Cov Teeb ≤ 70 Watt $25/fixture
L1024 Cov Teeb ≤ 120 Watt $50/fixture
L1025 Cov Teeb ≤ 180 Watt $60/fixture
L1026 Cov Teeb ≤ 360 Watt (Tier 2) $50/fixture
L0270 Cov Teeb ≤ 250 Watt (Tier 1) $90/fixture
L1031 ≤ 64 Watt $10/fixture
L1032 ≤ 128 Watt $25/fixture
L1033 ≤ 192 Watt $45/fixture
L1034 245 – 360 Watt (Tier 2) $45/fixture
L1035 ≤ 244 Watt (Tier 1) $75/fixture
L1036 ≤ 600 Watt $100/fixture
LA00 ≤ 70 Watt $10/fixture
L962 ≤ 70 Watt $15/fixture
L1021 ≤ 128 Watt $20/fixture
L1022 ≤ 192 Watt $25/fixture
L1013 ≤ 360 Watt (Tier 2) $35/fixture
L1014 ≤ 244 Watt (Tier 1) $60/fixture
+ -

COV TSEV TOS QHUA THIAB CHAW SO

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
B34 Cov Tshuab Ntxhua Khaub Ncaws Txuag Hluav Taws Xob – Cov CEE Tier 3 – Cov MEF uas yog 2.4 los sis loj tshaj – Cov WF uas yog 4.0 los sis qis tshaj $50.00/ib lub
LA02 Paib Qhia Tawm, uas yog cov CFL $15/ib daig pab
LA01 Paib Qhia Tawm, uas caws tag lawm $27/ib daig pab
L36 Cov Caws Teeb Nraum Zoov (Photocells) $10/photocell
L1038 Cov Teeb Ob Peb Lub Uake < 150 Watts $10/sensor
L1037 Cov Teeb Ob Peb Lub Uake ≥ 150 Watts $15/sensor
L860 Cov Lo Phab Ntsa-Saum Ceiling Tej ≥ 500 Watts $50/sensor
L859 Cov Lo Phab Ntsa-Saum Ceiling Tej < 500 Watts $35/sensor
L82 Cov Nta Teeb Ntawm Phab Ntsa (Hauv Lub Thawv) $5/sensor
L1006 ≤ 15 Watt $30/ib lub
L1005 Cov Teeb Ntswj Rau (CFL), muaj 14 – 28 Watts $4/lamp
L1015 Cov Teeb Tsis Tau Sub 2 – 8 Watt $4.00/ib lub
L20 Cov teeb 8-ft $20.00/ tshem ib lub teeb
L19 Cov teeb 4-ft $8.00/ tshem ib lub teeb
L18 Cov teeb 3-ft $6.00/ tshem ib lub teeb
L17 Cov teeb 2-ft $6.00/ tshem ib lub teeb
L863 Cov Teeb T8 Mus Rau 4-ft 25 Watt $1/lamp
L730 Cov Teeb T8 Mus Rau 4-ft 28 Watt $0.50/lamp
L1020 Cov teeb 8-ft $9.00/nruab ib lub teeb
L1019 Cov teeb 4-ft $5.50/nruab ib lub teeb
L1018 Cov teeb 3-ft $5.50/nruab ib lub teeb
L1017 Cov teeb 2-ft $4.50/nruab ib lub teeb
L733 Cov teeb ntawm taw ntaiv, plawv kev, nkas las $15/fixture
L0262 Cov Teeb ≤ 70 Watt $25/fixture
L0263 Cov Teeb ≤ 100 Watt $35/fixture
L0264 Cov Teeb ≤ 120 Watt $40/fixture
L0267 Cov Teeb ≤ 180 Watt $40/fixture
L0265 Cov Teeb ≤ 250 Watt $90/fixture
L1023 Cov Teeb ≤ 70 Watt $25/fixture
L1024 Cov Teeb ≤ 120 Watt $50/fixture
L1025 Cov Teeb ≤ 180 Watt $60/fixture
L1026 Cov Teeb ≤ 360 Watt (Tier 2) $50/fixture
L0270 Cov Teeb ≤ 250 Watt (Tier 1) $90/fixture
L1031 ≤ 64 Watt $10/fixture
L1032 ≤ 128 Watt $25/fixture
L1033 ≤ 192 Watt $45/fixture
L1034 245 – 360 Watt (Tier 2) $45/fixture
L1035 ≤ 244 Watt (Tier 1) $75/fixture
L1036 ≤ 600 Watt $100/fixture
B07 Cov Xaim Ncig Qhov Rai $1.35/sq. ft.
B36 Cov Rwb Ntsaws Phab Ntsa $0.50/sq. ft.
R86 Lub Tswj Lub Tub Tso Khoom $100/controller
R2 Cov Ntaub Thaiv $3/sq. ft.
R53 Lub Kiv Cua Tswj Cov Tub Yees Nkag Tau $75/controller
R176 Lub Cav Rau Lub Kiv Cua Txuag Fais Fab – ECM Cov Nkag Tau $50/motor
R145 Lub Cav Rau Lub Kiv Cua Txuag Fais Fab – ECM Cov Txawb $35/motor
R80 Cov Tub Cua Txias Loj Qhov Rooj Nws Txawj Kaw Nws $75/closer
R79 Cov Tub Yees Loj Qhov Rooj Nws Txawj Kaw Nws $75/closer
H182 Hloov Cov Cav Fais Fab Khiav Tau Qeeb thiab Ceev (VSM) CZ $50/unit
H148 Lub Pob Cais Fais Fab (VFD) rau lub cua HVAC $80/hp
H131 Lub Cua Txias (PTAC) thiab Lub Cua Kub (PTHP) $100.00/ib lub
F151 Lub Tswj Cov Cua Nqus Tshiab (Fais Fab) $300.00/ib lub kiv cua
F150 Lub Tswj Cov Cua Nqus Uas Ua Dua (Fais Fab) $350/exhaust fan hp
F167 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (ntau tshaj 1500 lbs/ib hnub) $500.00/ib lub
F166 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (1001–1500 lbs/ib hnub) $400.00/ib lub
F165 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (501–1000 lbs/ib hnub) $250.00/ib lub
F164 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (401-500 lbs/ib hnub) $150.00/ib lub
F163 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (301-400 lbs/ib hnub) $150.00/ib lub
F162 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (201-300 lbs/ib hnub) $100.00/ib lub
F161 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (101-200 lbs/ib hnb) $100.00/ib lub
F160 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (ntau tshaj 1500 lbs/ ib hnub) $250.00/ib lub
F159 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (1001–1500 lbs/ ib hnub) $200.00/ib lub
F158 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (501–1000 lbs/ ib hnub) $125.00/ib lub
F157 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (401–500 lbs/ ib hnub) $75.00/ib lub
F156 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (301–400 lbs/ ib hnub) $75.00/ib lub
F182 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR hauv 50 ft3 thiab loj dua $600/unit
F181 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 30 ft3–49.9 ft3 $300/unit
F180 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 15 ft3–29.9 ft3 $150/unit
F179 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv me dua 15 ft3 $100/unit
F178 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv 50 ft3 thiab loj dua $1,000/ib lub
F177 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv 30 ft3–49.9 ft3 $500.00/ib lub
F176 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv 15 ft3–29.9 ft3 $250.00/ib lub
F175 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv me dua 15 ft3 $200.00/ib lub
F186 Cov Tub Yees Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 50 ft3 thiab loj dua $200/unit
F185 Cov Tub Yees Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 30 ft3–49.9 ft3 $125/unit
F184 Cov Tub Yees Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 15 ft3–29.9 ft3 $75/unit
F183 Cov Tub Yees Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv me dua 15 ft3 $50/unit
F174 Cov Tub Yees Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv 50 ft3 thiab loj dua $150/unit
F173 Cov Tub Yees Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv muaj 30 ft3–49.9 ft3 $125/unit
F172 Cov Tub Yees Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv muaj 15 ft3–29.9 ft3 $100/unit
F171 Cov Tub Yees Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv me dua 15 ft3 $75/unit
F111 Cov Tub Rau Khoom Thaiv Zoo, lub 1/2 $200/unit
F112 Cov Tub Rau Khoom Thaiv Zoo, lub 3/4 $250.00/ib lub
F110 Cov Tub Rau Khoom Thaiv Zoo, Lub Loj $300/unit
F109 Cov Qhov Cub Rhaub Khoom Noj (Nkev) "$2
F108 Cov Qhov Cub Rhaub Khoom Noj (Fais Fab) "$1
F190 Cov Qhov Cub Ci Nqaij Griddle (Nkev) $125/griddle
F139 Cov Qhov Cub Loj Kib Khoom Noj (nkev) $500.00/ib lub
F105 Cov Qhov Cub Kib Khoom Noj (Nkev) $500.00/ib lub
F169 Cov Qhov Cub Ci Nqaij Tav Toj — Cov Loj (Cov dav tshaj 25-in. rov sauv) (cov nkev) $750.00/deck
F168 Cov Qhov Cub Ci Nqaij Tav Toj — Cov Me (Cov dav 25-in. los sis me dua)(cov nkev) $500.00/deck
F142 Qhov Cub Ci Nqaij Sawv Ntsug Ob Txheej (Nkev) $2,000.00/ double oven
F141 Qhov Cub Ci Nqaij Sawv Ntsug Loj (Nkev) $1,000.00/ single oven
F188 Cov Qhov Cub Ci Nqaij Loj (Nkev) $500/oven
F101 Qhov cub ci/Cub Nqaij (Nkev(gas)) $750/unit
H18 Cov Thawv Qhwv Muaj 2”, Qhov Kub Nyob Siab (170° F–200° F) $4/sq. ft.
H13 Cov Thawv Qhwv Muaj 2”, Qhov Kub Nyob Qis (120° F–170° F) $3/sq. ft.
H114 Cov Thawv Qhwv Muaj 1”, Qhov Kub Nyob Siab (170° F–200° F) $3/sq. ft.
H115 Cov Thawv Qhwv Muaj 1”, Qhov Kub Nyob Qis (120° F–170° F) $2/sq. ft.
H669 Qhwv Kav Phaij – Taub Rhaub Dej 15 psig los sis ntau tshaj, kav phaij 1” los sis loj tshaj $3/linear ft.
H668 Qhwv Kav Phaij – Taub Rhaub Dej 15 psig los sis ntau tshaj, kav phaij me tshaj 1” $3/linear ft.
H667 Qhwv Kav Phaij – Taub Rhaub Dej tsawg tshaj 15 psig, kav phaij 1” los sis loj tshaj $3/linear ft.
H666 Qhwv Kav Phaij – Taub Rhaub Dej tsawg tshaj 15 psig, kav phaij me tshaj 1” $3/linear ft.
H665 Qhwv Kav Phaij – Taub Dej Kub, pipe size 1” or greater $2/linear ft.
H664 Qhwv Kav Phaij – Taub Dej Kub, kav phaij me tshaj 1” $2/linear ft.
H103 Taub Dej Kub Rau Cov Pas Da Dej Loj thiab Cov Dab Dej Kub $2/MBtu/h
H113 Taub Ntshawb Dej Kub Loj Rau Lub Tshuab Cua Mus Los $0.25/MBtu/h
H112 Taub Ntshawb Dej Kub Me Rau Lub Tshuab Cua Mus Los $0.25/MBtu/h
H111 Taub Rhaub Dej Me Rau Lub Tshuab Cua Mus Los $0.25/MBtu/h
B85 Cov Cav Ntxhua Khaub Ncaws Cais Cua Phem $39/lb washing machine capacity which is connected to the ozone laundry system
H105 Lub Taub Dej Kub Loj Rau Coob Tus Siv $1.50/MBtu/h
H154 Taub Dej Kub Fais Fab $30/unit
H169 Chav Nruab Lub cua Txias Txuag Hluav Taws Xob $50.00/unit
+ -

CUA KUB CUA TXIAS, LUB PAB UA PA THIAB COV CUA TXIAS

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
H182 Hloov Cov Cav Fais Fab Khiav Tau Qeeb thiab Ceev (VSM) CZ $50/unit
H148 Lub Pob Cais Fais Fab (VFD) rau lub cua HVAC $80/hp
H131 Lub Cua Txias (PTAC) thiab Lub Cua Kub (PTHP) $100.00/ib lub
H730 Cov Cua Kub Nkev Tshuab Tau 96% AFUE los sis siab dua uas muaj lub cav fais fab VSM CZ $300.00/ib lub
H732 Cov Cua Kub Nkev Tshuab Tau 94%–95.9% AFUE uas muaj lub cav fais fab VSM CZ $200.00/ib lub
H729 Cov Cua Kub Nkev Tshuab Tau 96% AFUE or greater $250.00/ib lub
H731 Cov Cua Kub Nkev Tshuab Tau 94%–95.9% AFUE $150.00/ib lub
+ -

KEV KHIAV KOJ LUB LAG LUAM

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
L65 Lub Caws Uas Muaj Lub Suab Nrov $15/sensor
M03 Cov Computer Nruab Uake Tswj Los Tib Qho Chaw $15/desktop computer
+ -

KEV UA LIAJ UA TEB THIAB KEV MUAG KHOOM NOJ

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
H18 Cov Thawv Qhwv Muaj 2”, Qhov Kub Nyob Siab (170° F–200° F) $4/sq. ft.
H13 Cov Thawv Qhwv Muaj 2”, Qhov Kub Nyob Qis (120° F–170° F) $3/sq. ft.
H114 Cov Thawv Qhwv Muaj 1”, Qhov Kub Nyob Siab (170° F–200° F) $3/sq. ft.
H115 Cov Thawv Qhwv Muaj 1”, Qhov Kub Nyob Qis (120° F–170° F) $2/sq. ft.
B36 Cov Rwb Ntsaws Phab Ntsa $0.50/sq. ft.
H728 Cov rwb ntsaws saum nthab/sab tsev sauv $0.15/sq. ft.
H109 2" Pipe Insulation; (< Low Pressure 15 PSIG) Steam (200–250° F) $4.00/ linear foot
H108 1” Pipe Insulation; (< Low Pressure 15 PSIG) Steam (200–250° F) $3.00/ linear foot
H107 2” Pipe Insulation; Hot Water (120–200° F) $3.00/ linear foot
H106 1” Pipe Insulation; HotWater (120–200° F) $2.00/ linear foot
A269 Kais txuag dej mus rau cov nrog dej, Cov Teb Cog Ua Cawv, $44/acre
A268 Kais txuag dej mus rau cov nrog dej, Cov Txiv Zeeg Nplooj, $44/acre
A266 Kais txuag dej mus rau cov nrog dej, $44/acre
A273 Cov hau kais dej txuag qis, cov cog nruaj (Txa tsis tau) $1.15/nozzle
A272 Cov hau kais dej txuag qis, cov xuas tes thawb, $1.15/nozzle
+ -

KEV UA ZAUB MOV NOJ

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
F151 Lub Tswj Cov Cua Nqus Tshiab (Fais Fab) $300.00/ib lub kiv cua
F150 Lub Tswj Cov Cua Nqus Uas Ua Dua (Fais Fab) $350/exhaust fan hp
F167 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (ntau tshaj 1500 lbs/ib hnub) $500.00/ib lub
F166 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (1001–1500 lbs/ib hnub) $400.00/ib lub
F165 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (501–1000 lbs/ib hnub) $250.00/ib lub
F164 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (401-500 lbs/ib hnub) $150.00/ib lub
F163 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (301-400 lbs/ib hnub) $150.00/ib lub
F162 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (201-300 lbs/ib hnub) $100.00/ib lub
F161 Cov Tshuab Ua Dej Khov Super-Efficient (101-200 lbs/ib hnb) $100.00/ib lub
F160 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (ntau tshaj 1500 lbs/ ib hnub) $250.00/ib lub
F159 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (1001–1500 lbs/ ib hnub) $200.00/ib lub
F158 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (501–1000 lbs/ ib hnub) $125.00/ib lub
F157 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (401–500 lbs/ ib hnub) $75.00/ib lub
F156 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (301–400 lbs/ ib hnub) $75.00/ib lub
F155 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (201–300 lbs/ ib hnub) $50.00/ib lub
F154 Cov Tshuab Ua Dej Khov ENERGY STAR (101–200 lbs/ib hnub) $50.00/ib lub
F182 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR hauv 50 ft3 thiab loj dua $600/unit
F181 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 30 ft3–49.9 ft3 $300/unit
F180 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 15 ft3–29.9 ft3 $150/unit
F179 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv me dua 15 ft3 $100/unit
F178 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv 50 ft3 thiab loj dua $1,000/ib lub
F177 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv 30 ft3–49.9 ft3 $500.00/ib lub
F176 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv 15 ft3–29.9 ft3 $250.00/ib lub
F175 Cov Tub Yees Khov Dej Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv me dua 15 ft3 $200.00/ib lub
F186 Cov Tub Yees Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 50 ft3 thiab loj dua $200/unit
F185 Cov Tub Yees Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 30 ft3–49.9 ft3 $125/unit
F184 Cov Tub Yees Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv 15 ft3–29.9 ft3 $75/unit
F183 Cov Tub Yees Qhov Rooj Thaiv ENERGY STAR sab hauv me dua 15 ft3 $50/unit
F174 Cov Tub Yees Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv 50 ft3 thiab loj dua $150/unit
F173 Cov Tub Yees Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv muaj 30 ft3–49.9 ft3 $125/unit
F172 Cov Tub Yees Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv muaj 15 ft3–29.9 ft3 $100/unit
F171 Cov Tub Yees Qhov Rooj Iav ENERGY STAR sab hauv me dua 15 ft3 $75/unit
F111 Cov Tub Rau Khoom Thaiv Zoo, lub 1/2 $200/unit
F112 Cov Tub Rau Khoom Thaiv Zoo, lub 3/4 $250.00/ib lub
F110 Cov Tub Rau Khoom Thaiv Zoo, Lub Loj $300/unit
F109 Cov Qhov Cub Rhaub Khoom Noj (Nkev) "$2
F108 Cov Qhov Cub Rhaub Khoom Noj (Fais Fab) "$1
F190 Cov Qhov Cub Ci Nqaij Griddle (Nkev) $125/griddle
F189 Cov Qhov Cub Ci Nqaij Griddle (Fais Fab) $300/griddle
F139 Cov Qhov Cub Loj Kib Khoom Noj (nkev) $500.00/ib lub
F138 Cov Qhov Cub Loj Kib Khoom Noj (Fais Fab) $200.00/ib lub
F105 Cov Qhov Cub Kib Khoom Noj (Nkev) $500.00/ib lub
F104 Cov Yias Kib Los Sis Rau Ub No (Fais Fab) $200.00/vat
F169 Cov Qhov Cub Ci Nqaij Tav Toj — Cov Loj (Cov dav tshaj 25-in. rov sauv) (cov nkev) $750.00/deck
F168 Cov Qhov Cub Ci Nqaij Tav Toj — Cov Me (Cov dav 25-in. los sis me dua)(cov nkev) $500.00/deck
F142 Qhov Cub Ci Nqaij Sawv Ntsug Ob Txheej (Nkev) $2,000.00/ double oven
F141 Qhov Cub Ci Nqaij Sawv Ntsug Loj (Nkev) $1,000.00/ single oven
F188 Cov Qhov Cub Ci Nqaij Loj (Nkev) $500/oven
F187 Qhov Cub Ci Nqai Nqa Tau Mus Los (Fais fab) $350/oven
F101 Qhov cub ci/Cub Nqaij (Nkev(gas)) $750/unit
F100 Qhov Cub Ci/Cub Nqaij (Fais Fab) "$1
+ -

TEJ KHOOM RHAUB DEJ THIAB COV TAUB RHAUB DEJ KUB

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
H18 Cov Thawv Qhwv Muaj 2”, Qhov Kub Nyob Siab (170° F–200° F) $4/sq. ft.
H13 Cov Thawv Qhwv Muaj 2”, Qhov Kub Nyob Qis (120° F–170° F) $3/sq. ft.
H114 Cov Thawv Qhwv Muaj 1”, Qhov Kub Nyob Siab (170° F–200° F) $3/sq. ft.
H115 Cov Thawv Qhwv Muaj 1”, Qhov Kub Nyob Qis (120° F–170° F) $2/sq. ft.
H669 Qhwv Kav Phaij – Taub Rhaub Dej 15 psig los sis ntau tshaj, kav phaij 1” los sis loj tshaj $3/linear ft.
H668 Qhwv Kav Phaij – Taub Rhaub Dej 15 psig los sis ntau tshaj, kav phaij me tshaj 1” $3/linear ft.
H667 Qhwv Kav Phaij – Taub Rhaub Dej tsawg tshaj 15 psig, kav phaij 1” los sis loj tshaj $3/linear ft.
H666 Qhwv Kav Phaij – Taub Rhaub Dej tsawg tshaj 15 psig, kav phaij me tshaj 1” $3/linear ft.
H665 Qhwv Kav Phaij – Taub Dej Kub, pipe size 1” or greater $2/linear ft.
H664 Qhwv Kav Phaij – Taub Dej Kub, kav phaij me tshaj 1” $2/linear ft.
H103 Taub Dej Kub Rau Cov Pas Da Dej Loj thiab Cov Dab Dej Kub $2/MBtu/h
H202 Cov Industrial High Pressure Steam Traps (Siab tshaj 5 PSIG) $290/unit
H201 Cov Industrial Low Pressure Steam Traps (15 PSIG & qis tshaj) $100/unit
H221 Cov Commercial Steam Traps – Lub twg los tau $50/unit
H11 Kev Rhaub Ua Kom Dej Kub $2/MBtu/h
H15 Kev Ntshawb Kom Dej Kub $2/MBtu/h
+ -

TEJ QHOV CUB TUB YEES HAUV TSEV THIAB KEV KHO UB NO

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
H113 Taub Ntshawb Dej Kub Loj Rau Lub Tshuab Cua Mus Los $0.25/MBtu/h
H112 Taub Ntshawb Dej Kub Me Rau Lub Tshuab Cua Mus Los $0.25/MBtu/h
H111 Taub Rhaub Dej Me Rau Lub Tshuab Cua Mus Los $0.25/MBtu/h
B85 Cov Cav Ntxhua Khaub Ncaws Cais Cua Phem $39/lb washing machine capacity which is connected to the ozone laundry system
H105 Lub Taub Dej Kub Loj Rau Coob Tus Siv $1.50/MBtu/h
H16 Lub Taub Dej Kub Dhos Ncaj Qha Rau $2/MBtu/h
RFEE Cov Tub Yees Txuag Hluav Taws Xob- CEE Tier 3 - Cov muaj 7.75 cubic feet thiaj loj tshaj $75/unit
B345 Cov Tshuab Ntxhua Khaub Ncaws Txuag Hluav Taws Xob - Cov CEE Tier 3 $50/unit
H154 Taub Dej Kub Fais Fab $30/unit
H169 Chav Nruab Lub cua Txias Txuag Hluav Taws Xob $50.00/unit
B36 Cov Rwb Ntsaws Phab Ntsa $0.50/sq. ft.
H728 Cov rwb ntsaws saum nthab/sab tsev sauv $0.15/sq. ft.
+ -

TEJ TUB YEES

Muaj lus nug? Hu mus nrog PG&E ib tug neeg sawv cev tham txog cov nyiaj pub uas koj xav tau ntawm 1 (800) 468-4743 los sis ua daim ntawv soj ntsuam seb qhov qhoos kas twg thiaj pab tau koj.ZAUV PAB NYIAJ YOG DABTSI QHOV NYIAJ PAB/TAUJ IB QHO
R11 Cov Khoom Qhwv Rau Cov Xaim $2.00/tauj ib linear foot
R86 Lub Tswj Lub Tub Tso Khoom $100/controller
R2 Cov Ntaub Thaiv $3/sq. ft.
R6 Qhov Rooj Tshwj Xeeb tsis muaj lub cua kub ua kom txhob muaj dej $100/door
R74 Cov Npog Taub Yees Hmo Ntuj (Lub Temperature Siab) $3.50/linear ft.
R1 Cov Npog Taub Yees Hmo Ntuj (Lub Temperature Qis) $3.50/linear ft.
R5 Cov Tub Yees Tshiab Tav Toj Nrog Qhov Rooj (Lub Temperature Nrab) $75/linear ft.
R4 Cov Tub Yees Tshiab Tav Toj Muaj Qhov Rooj (Lub Temperature Qis) $175/linear ft.
R87 Cov Tub Yees Tshiab Tav Toj Muaj Qhov Rooj Tshwj Xeeb (Lub Temperature Qis ) $75/linear ft.
R53 Lub Kiv Cua Tswj Cov Tub Yees Nkag Tau $75/controller
R176 Lub Cav Rau Lub Kiv Cua Txuag Fais Fab – ECM Cov Nkag Tau $50/motor
R145 Lub Cav Rau Lub Kiv Cua Txuag Fais Fab – ECM Cov Txawb $35/motor
R80 Cov Tub Cua Txias Loj Qhov Rooj Nws Txawj Kaw Nws $75/closer
R79 Cov Tub Yees Loj Qhov Rooj Nws Txawj Kaw Nws $75/closer
R7 Cov Caws Thaiv Ntub (Anti-Sweat Heater (ASH)) $25/linear ft.