Txhim Kho Cov Fais Fab Siv Rau Lag Luam

Kev Txhim Kho Cov Fais Fab Siv Rau Lag Luam yuav muab rau cov tswv lag luam ib qho kev txheeb xyuas txog lawv txoj kev siv fais fab rau cov lag luam uas yuav tsom kwv rau cov hauv kev los txuag fais fab thaib nyiaj txiag. Lub koomhaum Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) Theem 1 los yog 2 ntawm txoj kev txheeb xyuas fais fab muab tau ib txoj kev pab cuam uas muab kom tau rau tus tswv lag luam ib co ntsiab lus kom meej, thiab nyob nruab nrab hais txog tias yuav kho kev siv fais fab kom zoo dua yog kho li cas thiaj li txo tau cov nqii khiav haujlwm thiab rov them tau tus nqi siv los ntawm cov kev txuag fais fab los.

Kuv Cov Fais Fab

Siv cov kev pab los ntawm txoj kev tsis tab kawm thiab kev txuag Kuv Cov Fais Fab tau muab rau koj. Yog siv cov ntsiab lus uas hais txog kiag rau koj lub lag luam, Kuv Cov Fais Fab yuav muab lub hwjchim rau koj los tswj tas nrho koj cov kev pab cuam ntawm PG&E hauv Internet thaum twg uas koj xav tswj. Koj ua tau:

 • Tswj koj tus lej nkag rua hauv thiab siv cov kev pab thiab cov tswv yim pab.
 • Kuaj saib koj tshuav npaum li cas.
 • Saib thiab them koj cov nuj nqi hauv Internet.
 • Teev kom tau koj cov kev them nyiaj ncaj qha.
 • Teev npe nkag mus rau cov kev pab kom teb tuaj.
 • Mus siv cov kev thim nyiaj rov los hauv PG&E hauv Internet.

Kev Soj Ntsuam Fais Fab Uas Koj Ua Tau Koj Tus Kheej

Kev Kuaj Lag Luam Txoj Kev Siv Fais Fab los ntawm PG&E los yog ib qho kev siv tshiab nyob hauv Kuv Cov Fais Fab – ib co twj siv tau los tswj kev siv fais fab.

 • Mus saib koj cov kev siv nyiaj them pa taws thiab fais fab txhua lub hlis thiab muab sib piv txwv nrog rau cov lag luam uas loj me sib thooj.
 • Taug cov kev siv fais fab los ntawm cov hom khoom siv.
 • Mus muab cov kev pom zoo txuag fais fab uas yog tsim rau koj kiag thiab saib koj muaj feem yuav txuag tau ib yam twg ntau npaum li cas.
 • Tsim ib txoj Kev Npaj Txuag Fais Fab uas yog tsim rau koj kiag uas yog siv ob peb feeb los muab siv tau xwb.

Kev teem kom tau yog ib qho yooj yim-tsuas yog tsib lo lus nug xwb-thiab koj lub npe yuav tau muab hloov raws li koj lub lag luam loj hlob tuaj.

Cov Twj Pab Lag Luam

Koj puas xav tau ib qho kev kuaj saib koj cov kev siv fais fab zoo li cas los yog keeb kwm siv rau koj lub lag luam yog li cas? Siv cov Twj Lag Luam uas PG&E tau muab tuaj. Koj yuav nrhiav tau cov lus teb rau cov lus nug ntawm no dthiab ntau yam hais txog cov kev pab ntawm PG&E- los pab ua koj lub neej yooj yim dua tuaj, nyab xeeb dua thiab kom zoo dua ntxiv. Cov ntsiab lus muaj:

 • Kev Siv Fais Fab
 • Keeb Kwm Them Nqi
 • Cov Twj Sib Piv Txwv Cov Nuj Nqis Them
 • Kev Ntsuas Faib Fab Tuag thiab Rov Taws Dua
 • Cov lus ntxawg ntawm Daim Nuj Nqis
 • Muab Cov Chaw Tuav Ntaub Ntawv Zwm Ua Ke

Txawm yog koj yuav muaj ib lub chaw tuav ntaub ntawv ua lag luam PG&E los yog ob peb lub chaw, koj yuav muaj kev nkag mus rau cov kev pab cuam pub dawb ntawm no 24 xoob moos tauj 7 hnub uas yog siv ib lub npe nkag thiab lo lus zais siv nkag tau rau hauv.

Cov Chaw Kawm thiab Cob Qhia

Yog tias koj xav nrhiav kev los kawm ntxiv txog kev siv fais fab kom zoo dua tuaj thiab saib cov kws ntawm txoj kev khiav haujlwm paub txog dabtsi, tsis tas yuav mus saib tom tej deb tshaj li ntawm cov chaw cob qhia kawm hauv PG&E. PG&E has dedicated an entire curriculum of classes and seminars to get you up to speed on everything from renewable energy to food service technology.